Η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες για δημόσιες συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ειδικότερα, στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται ότι οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν ειδική διαδικασία υποβολής προσφορών, τον λεγόμενο «συνοπτικό διαγωνισμό», όσον αφορά την ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης συγκεκριμένης δυναμικότητας σε νησιά στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αξία των συμβάσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων των οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπει η οδηγία. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η ελληνική νομική διάταξη που επιτρέπει τη χρήση της επίμαχης διαδικασίας για τις συγκεκριμένες συμβάσεις παραβιάζει σαφώς το δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΑΜΠΕ