Θεσσαλονίκη: Αγώ­νας Δρό­μου για την ειρήνη & Τιμής στο Γ. Λαμπράκη

Την Κυριακή 6 Μαΐου στις 7μμ θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρό­μου που διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης.
Κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης είναι: «Τρέχουμε και βαδίζουμε ενά­ντια στους πο­λέ­μους και το σύ­στη­μα που τους γεννά. Κανείς εφησυχασμός – Κανένας εφησυχασμένος. Τι­μού­με τον Μα­ρα­θω­νο­δρό­μο και Αγω­νι­στή της Ει­ρή­νης Γρηγόρη Λαμπράκη».
Η δια­δρο­μή
Στην ανακοίνωση της ΕΕΔΥΘ αναφέρεται ότι: «Ο Αγώ­νας Δρό­μου έχει μήκος 5.000 μέ­τρων και ώρα εκ­κί­νη­σης αυ­στη­ρά τις 19.00 το απόγευμα. Θα έχει ως αφετηρία το Μέγαρο Μου­σι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κη (πλα­τεία μπρο­στά στην κε­ντρι­κή εί­σο­δο) και ακο­λου­θώ­ντας την Νέα και την Παλιά Πα­ρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κα­τα­λή­ξει στην Κε­ντρι­κή πύλη του Λι­μα­νιού (ΟΛΘ), στη συμ­βο­λή της Λεωφ Νίκης και της οδού Σα­λα­μί­νος. Για να συμ­με­τά­σχει ένας δρο­μέ­ας στα 5.000μ. θα πρέ­πει να έχει συ­μπλη­ρώ­σει το 12ο έτος της ηλι­κί­ας του.
Θα υπάρχει και η εναλ­λα­κτι­κή δια­δρο­μή των 1.500 μέ­τρων από το Λευκό Πύργο μέχρι την Κε­ντρι­κή πύλη του Λιμανιού.
Στο Δρόμο των 5.000μ. θα υπάρ­χει σταθ­μός υπο­στή­ρι­ξης των δρομέων στην περιο­ή του Λευ­κού Πύρ­γου, ενώ στον τερ­μα­τι­σμό θα δια­τί­θε­ται νερό, χυμός και φρού­το. Η πα­ρα­λα­βή των προ­σω­πι­κών αντι­κει­μέ­νων των δρο­μέ­ων, που θα συμ­με­τά­σχουν στα 5.000μ, θα γίνει στην αφε­τη­ρία και η πα­ρά­δο­σή τους στον τερ­μα­τι­σμό.
Για τον δρόμο των 1.500μ. δικαίωμα συμ­με­το­χής έχουν όλοι, ενώ για τα παι­διά κάτω των 12 ετών κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη η συ­νο­δεία γονέα ή άλλου κη­δε­μό­να.
Ει­δι­κή μέ­ρι­μνα θα λη­φθεί για την ασφα­λή κί­νη­ση των συμμετεχόντων με τη συν­δρο­μή ια­τρών.
Όλοι οι δρο­μείς συμμετέχουν απο­κλει­στι­κά με δική τους ευ­θύ­νη, και συ­στή­νε­ται στους συμ­με­τέ­χο­ντες να έχουν υπο­βλη­θεί πρό­σφα­τα σε ια­τρι­κή εξέ­τα­ση. Οι διορ­γα­νω­τές δεν θα ζη­τή­σουν ια­τρι­κές βε­βαιώ­σεις από κα­νέ­ναν δρο­μέα αφού όλοι οι συμ­με­τέ­χο­ντες παίρ­νουν μέρος με δική τους απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη και οι ανή­λι­κοι με ευ­θύ­νη των κη­δε­μό­νων τους.
Η συμ­με­το­χή είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται οι­κο­νομική συνδρομή.
Όλοι οι συμ­με­τέ­χο­τες θα πα­ρα­λά­βουν στην εκ­κί­νη­ση ανα­μνη­στικό καπελάκι και κατά τον τερ­μα­τι­σμό τους ανα­μνη­στι­κό δί­πλω­μα».www.ert.gr

2018-04-24 21:00:43

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ