Μαθητική εκδήλωση για την Ειρήνη στο Γαλάτσι με συμμετοχή της ΕΕΔΥΕ

Mία ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου την Τρίτη 29 Μάη, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
Η σχο­λι­κή πο­λι­τι­στι­κή εκ­δή­λω­ση  ήταν εμπνευ­σμέ­νη από την αφίσα της πρω­το­βου­λί­ας της ΕΕΔΥΕ για το 2018 με θέμα: «Μια ει­κό­να, τρία ερω­τή­μα­τα: Γιατί γί­νο­νται οι πό­λε­μοι; Γιατί ξε­ρι­ζώ­νο­νται εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι από τις εστί­ες τους; Γιατί να σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το φαΐ;».
Όπως αναφέρει η ΕΕΔΥΕ: «Για τρίτη συ­νε­χή χρο­νιά οι μα­θη­τές και οι μα­θή­τριες του σχο­λεί­ου ζω­γρά­φι­σαν πάνω από εκατό έργα τα οποία πα­ρου­σιά­στη­καν στην εκ­δή­λω­ση, εκ­φρά­ζο­ντας με πα­ρα­στα­τι­κό­τη­τα και ευαι­σθη­σία τις σκέ­ψεις τους για τον πό­λε­μο, τον ξε­ρι­ζω­μό και τους υπεύ­θυ­νους. Πα­ράλ­λη­λα, η χο­ρω­δία του σχο­λεί­ου τρα­γού­δη­σε τις δη­μιουρ­γί­ες πολ­λών καλ­λι­τε­χνών με θέμα την ει­ρή­νη και απαγ­γέλ­θη­καν ποι­ή­μα­τα για τη φιλία και την αλ­λη­λεγ­γύη των λαών.
Στην εκ­δή­λω­ση απεύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό εκ μέ­ρους της ΕΕΔΥΕ ο Γιώρ­γος Μη­λιώ­νης, μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΕΔΥΕ και δη­μο­σιο­γρά­φος. Οι μα­θη­τές και οι μα­θή­τριες άκου­σαν για το Νι­κη­φο­ρί­δη και το Λα­μπρά­κη, για τη δράση του κι­νή­μα­τος ει­ρή­νης στη χώρα μας, για τη Χι­ρο­σί­μα και το Να­γκα­σά­κι, για το ρόλο του Τρού­μαν και των ΗΠΑ, για το ΝΑΤΟ και τους πο­λέ­μους της επο­χής μας και τις αι­τί­ες που τους προ­κα­λούν, για την ανά­γκη να απο­φα­σί­ζουν οι λαοί για το μέλ­λον τους.Για την επι­τυ­χία της εκ­δή­λω­σης συ­νέ­βα­λαν όλοι οι κα­θη­γη­τές και μα­θη­τές του σχο­λεί­ου. Την επι­μέ­λεια της εκ­δή­λω­σης είχαν οι κα­θη­γή­τριες του σχο­λεί­ου κ.κ. Τσιά­μη Σοφία και Πα­πα­διά­δη Έφη».
Πηγή φωτο: ΕΕΔΥΕwww.ert.gr

2018-05-29 16:41:53

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ