Νέα παράταση στις αιτήσεις για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων του «Elevate Greece»

Παρατείνεται έως τις 29 Οκτωβρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για τη δράση στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων του «Elevate Greece».

Δημοσιεύθηκε νέα απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00 αντί για την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Έχουν ενταχθεί 6.944 στη δράση για τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους

Την Πέμπτη δημοσιεύθηκε η τέταρτη τροποποίηση της απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την ένταξη , επιπλέον, 1.344 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.472.448,06 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση ανέρχονται στα 6.944. Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.693.988,32 ευρώ.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε η πέμπτη απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της προαναφερόμενης δράσης, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, 206 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 376.867,93 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την συγκεκριμένη απόφαση, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και τις 29/10/2021 ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης, μέσω email προς τη δηλωμένη στην αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ