Στήριξη ναυτικής εργασίας: Παράταση της εφαρμογής των μέτρων μέχρι 30 Ιουνίου

Μια σειρά από θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί «Απλούστευσης του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης». Ειδικότερα:

1.α. Εισάγονται ρυθμίσεις για τα οδοιπορικά έξοδα που χορηγούνται σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως ποσοστού 75% του δικαιούμενου ποσού για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης, απόσπασης ή εκτέλεσης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, όσον αφορά στα οδοιπορικά έξοδα που εξοφλούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του μετακινούμενου προς το Δημόσιο, ή οδοιπορικά έξοδα που αφορούν σε δράση που έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Α.Σ.), επί των οδοιπορικών εξόδων που προκαταβάλλονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

β. Προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης δοκίμων που φοιτούν στις Σχολές Α.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ, προς ενίσχυση λιμενικών αρχών και πλοίων σκαφών Λ.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Οι εν λόγω αποσπώμενοι αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη (άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ. του ν.4336/2015).

2.α. Επιτρέπεται η προσωρινή τοποθέτηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι εξακοσίων (600) τετραγωνικών μέτρων, εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ), για ένα (1) έτος, με δυνατότητά παράτασης μέχρι επιπλέον δύο (2) έτη, αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

β. Καθορίζεται η διαδικασία, για την υλοποίηση της προαναφερόμενης ρύθμισης (αίτηση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών, ύψος ανταλλάγματος κ.λπ.).

  1. α. Επιτρέπεται, με Κ.Υ.Α., η παράταση εφαρμογής για δύο (2) ακόμη μήνες (έληξε 30.4.2021) των διατάξεων για την τακτική επιδότηση των ανέργων ναυτικών, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (π.δ. 228/1998).

β. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι 30.6.2021 της εφαρμογής των μέτρων στήριξης ναυτικής εργασίας (έληξε 31.5.2021) εφόσον οι συμβάσεις των δικαιούχων ναυτικών τελούν ή θα τεθούν σε αναστολή. Τα εν λόγω μέτρα αναφέρονται:

  • στην καταβολή μειωμένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021, για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, στην παροχή ασφαλιστικής προστασίας (κάλυψη ασφαλιστικής ικανότητας και παροχές σε χρήμα).
  • στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ μηνιαίως) για την οποία εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς (αφορολόγητη, ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, μη υποκείμενη σε κρατήσεις, τέλη, συμψηφισμό κ.λπ.).

γ. Οι προαναφερόμενες δαπάνες αντιμετωπίζονται από τον Οίκο Ναύτου μέσω έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία, ομοίως, είναι ακατάσχετη, μη υποκείμενη σε κρατήσεις και συμψηφισμό.

  1. α. Επιτρέπεται, από 1.5.2021 μέχρι 31.10.2021, η επέκταση χώρου που έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Για την κατά τα ανωτέρω παραχώρηση χρήσης δεν οφείλεται πρόσθετο αντάλλαγμα.

β. Επιτρέπεται, επίσης, η εφαρμογή ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, κατά την οριζόμενη διαδικασία.

γ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω επέκταση χώρου, επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και 150% για το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης.

δ. Επέκταση της χρήσης χώρου χωρίς απόφαση του αρμοδίου οργάνου, επισύρει τις διοικητικές (πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ) και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 29 παρ.4 του ν.2971/2001.

  1. Προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης, μέσω των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οργανισμών Λιμένων, για την αντιμετώπιση της μείωσης της ρευστότητάς τους, λόγω του περιορισμού των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων για την διαχείριση των συνεπειών της νόσου COVID-19.

Το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται με Κ.Υ.Α.

6α. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο άρθρο 24 του ν.2971/2001 (αιγιαλός, παραλία) αναφορικά με την παραχώρηση ζωνών λιμένα (διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παραχώρηση σε βιομηχανικές μονάδες ή αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

β. Επιτρέπεται, επίσης, η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης Λιμένα, που καθορίζονται με Κ.Υ.Α., για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημοσίων καταστημάτων (Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Πυροσβεστικών Σταθμών κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της θαλάσσιας ζώνης λιμένα των χώρων αυτών μετά του πυθμένα αυτές, για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.

  1. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής σε ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και τα σχετικά κωλύματα εκλογιμότητας. Η ρύθμιση ισχύει από 1.1.2021.