Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022

Η Lavipharm A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 52,09 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022 έναντι Ευρώ 45,79 εκατ. κατά τη χρήση 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,77%. Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Rebate & Clawback υπερέβησαν κατά 6,36%, τον στόχο της διοίκησης ύψους Ευρώ 48,9 εκατ., ο οποίος είχε γνωστοποιηθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω σημαντικής ανάπτυξης των πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 17,97 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 15,89 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας ενίσχυση κατά 13,12%, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος πρώτων υλών και κατανάλωσης ενέργειας είχαν ελάχιστη επίδραση στο μικτό περιθώριο κέρδους, μικρότερη από 1%, λόγω οικονομιών κλίμακος που δημιουργήθηκαν από τη σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,73 εκατ. έναντι Ευρώ 6,16 εκατ. κατά τη χρήση του 2021 σημειώνοντας μείωση κατά 7,02%, η οποία ήταν αναμενόμενη λόγω μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε περιγραφεί αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, η απώλεια συγκεκριμένων πηγών εσόδων το 2022 αφορούσε τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή του διαδερμικού συστήματος κλονιδίνης ύψους Ευρώ 1,1 εκατ. και τη λήξη συνεργασίας με τη φαρμακευτική εταιρεία PTC ύψους Ευρώ 1,58 εκατ., που είχαν πραγματοποιηθεί το 2021.

Παρόλα αυτά, η σημαντική αύξηση πωλήσεων αντιστάθμισε κατά το μεγαλύτερο μέρος την απώλεια των μη επαναλαμβανόμενων λοιπών εσόδων. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,84 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 4,56 εκατ. κατά τη χρήση 2021. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 0,83 εκατ. έναντι Ευρώ 1,73 εκατ. για τη χρήση 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/12/2022 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 18,08 εκατ. από Ευρώ 34,81 εκατ. την 31/12/2021.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 31/12/2022 ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 40,31 εκατ. από Ευρώ -9,94 εκατ. την 31/12/2021 λόγω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.