Σειρά εκδηλώσεων από την ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα

Με παρουσίαση έργων ζωγραφικής από μαθητές, αλλά και με άλλες δράσεις εξελίσσεται η πρω­το­βου­λί­ας πνευ­μα­τι­κής – καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μιουρ­γί­ας της ΕΕΔΥΕ, με γενικό τίτλο “Μια ει­κό­να, τρία ερω­τή­μα­τα”.
Την Πα­ρα­σκευή 1 Ιούνη, η Επι­τρο­πή Ει­ρή­νης Τρι­κά­λων διορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση στις 7 το από­γευ­μα στην πλα­τεία Ρήγα Φε­ραί­ου όπου θα πα­ρου­σια­στούν έργα ζω­γρα­φι­κής και άλλες κα­τα­σκευ­ές μα­θη­τών Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης, στο πλαί­σιο της πρω­το­βου­λί­ας πνευ­μα­τι­κής – καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μιουρ­γί­ας της ΕΕΔΥΕ, “Μια ει­κό­να, τρία ερω­τή­μα­τα”.
Επίσης έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
Η Επιτροπής Ειρήνης Κερατσινίου – Δραπετσώνας στις 2 Ιούνη το Σάβ­βα­το 2 Ιούνη, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Λαού.
Η Επι­τρο­πή Ει­ρή­νης Νομού Ηρα­κλεί­ου, το Σάβ­βα­το 2 Ιούνη στις 6.00 μ.μ., μαζί με φο­ρείς της Εκ­παί­δευ­σης,  στο Πο­λύ­κε­ντρο Νε­ο­λαί­ας, οδός Αν­δρό­γεω 4.
Την Κυ­ρια­κή 3 Ιούνη, στις 7 μ.μ., στο 3ο Δη­μο­τι­κό Σχο­λείο Ν. Ηρα­κλεί­ου (Κι­θαι­ρώ­νος 11), η Επι­τρο­πή Ν. Ηρα­κλεί­ου μαζί με τους συλ­λό­γους Εκ­παι­δευ­τι­κών «Γ. Σε­φέ­ρης» και Δ’ ΕΛΜΕ.
Η Επι­τρο­πή Ει­ρή­νης Μο­σχά­του – Ταύ­ρου τη Δευ­τέ­ρα 4 Ιούνη στις 7:30 μ.μ., στην Πλα­τεία Ατ­τά­λειας (Πα­να­γί­τσα) του Ταύ­ρου.
Την Τρίτη 5 Ιούνη στις 7.00 μ.μ., η Επι­τρο­πή Ει­ρή­νης Αλε­ξαν­δρού­πο­λης στο Νο­μαρ­χείο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης.
Στην Ελευσίνα στις 2 & 3 Ιούνη
Η Επι­τρο­πή Ει­ρή­νης Ελευ­σί­νας διορ­γα­νώ­νει έκ­θε­ση ζω­γρα­φι­κής με τα έργα που έφτια­ξαν οι μι­κροί μα­θη­τές. Σε αυτή θα συμ­με­τέ­χουν παι­διά από τα σχο­λεία όλων των βαθ­μί­δων της πόλης, αλλά και της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής. Στα παι­διά που θα συμ­με­τέ­χουν με τα έργα τους, θα δοθεί ανα­μνη­στι­κό δί­πλω­μα. Η έκ­θε­ση ζω­γρα­φι­κής και οι εκ­δη­λώ­σεις που θα την πλαι­σιώ­σουν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το Σάβ­βα­το 2 και την Κυ­ρια­κή 3 Ιούνη, στο χώρο της «Ελαιουρ­γι­κής», Ηρώων Πο­λυ­τε­χνεί­ου και Ίρι­δος. Το πρό­γραμ­μα της εκ­δή­λω­σης θα έχει ως εξής:
Σάβ­βα­το 2 Ιούνη
– 6.00 μ.μ.: Έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας της έκ­θε­σης στο χώρο της «Ελαιουρ­γι­κής».
– 7.30 μ.μ.: Χο­ρευ­τι­κά από τους μα­θη­τές του 2ου Δημ. Σχο­λεί­ου Μάν­δρας.
– 8.00 μ.μ.: Δρώ­με­νο από τους μα­θη­τές του 7ου Δημ. Σχο­λεί­ου Ελευ­σί­νας.
Κυ­ρια­κή 3 Ιούνη
– 10.30 π.μ.: Λει­τουρ­γία έκ­θε­σης μέχρι το πέρας των εκ­δη­λώ­σε­ων.
– 8.30 μ.μ. Πα­ρου­σί­α­ση video από δρώ­με­νο των μα­θη­τών του 5ου Δημ. Σχο­λεί­ου Ελευ­σί­νας.
Σχετική είδηση: Μαθητική εκδήλωση για την Ειρήνη στο Γαλάτσι με συμμετοχή της ΕΕΔΥΕwww.ert.gr

2018-06-01 19:19:26

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ